Date :

Sat. 29/01/2021
Open-18:30 Start-19:00
Place :
Small Hall of Toyonaka Performing Arts Center
(Toyonaka-shi, Osaka JAPAN)
Entrance fee :
3000 yen (advanced)
3500 yen (door)

Shingo Matsuura :
“Hi ra mi ka na ru” (2009)
Voice : Maki Ota
Piano : Keisuke Nakamura

Shingo Matsuura
“From a borderline”(2020-World premier)
Viola : Naoko Tashiro